บรรณาธิการ (Executive Editor)

              พระครูวุฒิธรรมบัณฑิต, รองศาสตราจารย์ ดร.

              มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี

หัวหน้ากองบรรณาธิการ (Chief Editor)

             ดร.ไชยสิทธิ์ อุดมโชคนามอ่อน

             มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี

กองบรรณาธิการ  (Editorial Board)

พระปลัดสมชาย ปโยโค,ดร.

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

รศ.ดร.โกนิฎฐ์ ศรีทอง

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ผศ.ดร.บรรยวัสถ์  ฝางคำ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ผศ.ดร.สิปป์มงคล ป้องภา 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระเมธาวินัยรส,รศ.ดร. 

มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย

พระมหาบุญนา ฐานวีโร, ผศ.ดร.  

มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย

รศ.ดร.สัญญา เคณาภูมิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

รศ.ดร.ยุภาพร ยุภาศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

รศ.ดร.วาสนา แก้วหล้า   

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

รศ.สมหมาย ชินนาค 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผศ.ดร.วงกต ศรีอุไร 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผศ.ดร.ประยงค์ จันทร์แดง  

มหาวิทยาลัยพะเยา

ผศ.ดร.รัตนะ ปัญญาภา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ผศ.ดร.สุชาติ บุษย์ชยานนท์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ผศ.ดร.สมปอง สุวรรณภูมา

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

ผศ.ดร.ธิติรัตน์ เหล่าคมพฤฒาจารย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

ผศ.ดร.วีระชัย ยศโสธร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์