แนวทางการพัฒนาบุคลากรแผนกกสิกรรมและป่าไม้ แขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

  • โพไซ สุวันนะพาสี
  • วินัย จำปาอ่อน
  • รัตนะ ปัญญาภา
Keywords: พัฒนา บุคลากร

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการพัฒนาบุคลากรของแผนกกสิกรรมและป่าไม้ แขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาบุคลากรของแผนกกสิกรรมและป่าไม้ แขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ บุคลากรแผนกกสิกรรมและป่าไม้แขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวน 242 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง และกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 20 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์เนื้อหา      ผลการวิจัยพบว่า สภาพการพัฒนาบุคลากรของแผนกกสิกรรมและป่าไม้ แขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พบว่า โดยภาพรวม มีการดำเนินงานอยู่ในระดับมาก ด้านการส่งบุคลากรไปศึกษา ฝึกอบรม หรือดูงาน มีส่วนร่วมในการจัดโครงการศึกษาและการดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ด้านการพัฒนาทีมงานหรือการพัฒนาองค์กรสามารถถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานหรือแนะนำทักษะการทำงานให้แก่บุคลากรในองค์กรได้พัฒนาความรู้ ความชำนาญในการทำงานอย่างต่อเนื่อง ด้านการฝึกอบรม มีโอกาสเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่สอดคล้องกับภาระงานในองค์กร ด้านการพัฒนาบุคลากรมีโอกาสเข้าร่วมประชุมหารือการวางแผนการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร และด้านการพัฒนาด้วยตนเอง สนใจและติดตามวิทยากรใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องและส่งผลต่องานของตนในอนาคตอยู่เสมอ แนวทางการพัฒนาบุคลากรของแผนกกสิกรรมและป่าไม้ แขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พบว่า ด้านการฝึกอบรม ควรมีการจัดทำแผนงานเกี่ยวกับโครงการฝึกอบรมบุคลากรให้เป็นไปตามความ ต้องการของสายงาน ด้านการส่งบุคลากรไปศึกษา ฝึกอบรมหรือดูงาน ควรมีการจัดทำแผนงานเกี่ยวกับโครงการส่งบุคลากรไปศึกษา ฝึกอบรมหรือศึกษาดูงานให้สอดคล้องกับภาระงานและเป็นไปตามความต้องการของบุคลากร ด้านพัฒนาบุคลากร ควรสนับสนุนให้บุคลากรได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการหรือสัมมนากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องกระบวนการวางแผนการปฏิบัติงาน โดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ด้านการพัฒนาด้วยตนเอง ควรเปิดโอกาสให้บุคลากรได้ถ่ายทอดความรู้ ให้คำปรึกษาหรือสอนงาน และด้านพัฒนาทีมงานหรือพัฒนาองค์การ นโยบายผู้บริหารเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร ควรมีความชัดเจนและให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรอย่างจริงจัง

Published
2019-08-18