เศรษฐกิจการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์กับการพัฒนาประเทศ

  • จิรวัฒน์ ศิริพานิชย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
  • ภักดี โพธิ์สิงห์
Keywords: เศรษฐกิจ,การท่องเที่ยว,การพัฒนาประเทศ

Abstract

ประเทศไทยต้องการได้รับประโยชน์จากการค้าระหว่าง ประเทศและการลงทุนจากต่างประเทศอย่างเต็มที่ผู้กำหนดนโยบายของประเทศไทย ควรพิจารณาปรับลดกฎเกณฑ์และมาตรการกีดกันทางการค้าและการลงทุนที่เคยเป็น อุปสรรค เพื่อเปิดรับการนำเข้าสินค้าและบริการสร้างสรรค์และการลงทุนจากต่าง ประเทศ ที่จะมีส่วนช่วยให้เกิดการต่อยอดทางความคิดเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าสร้างสรรค์ ไทยและยังช่วยกระตุ้นให้เกิดการแข่งขันและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรม ไทย นอกจากนี้ผู้กำหนดนโยบายของประเทศไทย ยังควรพิจารณาถึงมาตรการ สนับสนุนที่ช่วยส่งเสริมให้อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทยได้รับการพัฒนาและสามารถ แข่งขันได้ในตลาดโลกการใช้ความคิด (ideas) ทั้งความคิดเดิมหรือใหม่ ในการสร้างความคิดใหม่ๆ โดยความคิดนี้เริ่มต้นจาก จินตนาการและพรสวรรค์ ของปัจเจกบุคคลการพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการสร้าง และใช้องค์ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และ ทรัพย์สินทางปัญญา ที่เชื่อมโยงกับพื้นฐานทาง วัฒนธรรม การสั่งสมความรู้ของสังคม เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในการผลิตสินค้าและบริการใหม่ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ

Published
2019-08-18